Vinson Vinson 2012 Outdustria Outdustria 2010 Viridiana Viridiana 2009 Mariane 6000 Mariane 6000 2008 Freak Freak 2008 Epitaf Epitaf 2008 Frontana Frontana 2008 Ginava Ginava 2008 Licker Licker 2007 Retard Retard 2007 Osi_3075 Osi_3075 2006